Polityka prywatności

 • § 1. Definicje
 • 1.1. Strona - serwis internetowy działający pod adresem www.biurorachunkowe-efka.pl
 • 1.2. Administrator – eFKa sp. z o.o., zarejestrowana pod adresem: Kąty Gozdziejewskie Pierwsze 15B, 05-311 Dębe Wielkie, adres do korespondencji: ul. Górczewska 216 lok. 209, 01-460 Warszawa, NIP: 8222347725, REGON: 147317757, KRS: 0000515207
 • 1.3. Użytkownik – osoba, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony
 • 1.4. Urządzenie – urządzenie elektroniczne wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony
 • § 2. Postanowienia ogólne
 • 2.1. Dane zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • § 3. Rodzaj, cel i zakres przetwarzanych danych osobowych
 • 3.1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika, zbieranych za pośrednictwem Strony:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
 • 3.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem Strony w przypadku wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy zawarty na Stronie.
 • 3.3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata
 • 3.4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 • 3.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 • § 4. Pliki cookie
 • 4.1. Strona Administratora korzysta z plików cookie
 • 4.2. Instalacja plików cookie jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie. W plikach cookie znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin Strony
 • 4.3. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej Administratora przez Użytkownika, liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na Stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony
 • 4.4. Administrator wykorzystuje pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników, czy statystyki zachowań Użytkowników na Stronie. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania jakości usług dostarczanych przez Administratora na Stronie
 • 4.5. Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu do strony internetowej Administratora
 • 4.6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług
 • 4.7. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookie na Urządzeniach Użytkownika:
  • Google Analytics
 • 4.8. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookie
 • 4.9. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskał dostęp do Strony
 • § 5. Postanowienia końcowe
 • 5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 • 5.2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną
 • 5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego